VEDTEKTER

 


Vedtekter for
Braathens Seniorklubb Sola

§ 1

NAVN

Braathens SAFE Seniorklubb Sola, ble stiftet 14. september 1988. I takt med selskapets navneforandring, er klubbens navn pr. 1.april 1998 forandret til:

Braathens Seniorklubb Sola.

Klubbens adresse:

Braathens Seniorklubb
c/o Anne Grete Lie
Skogsbakken 8
4319 Sandnes


§ 2

FORMÅL

Klubbens formål skal være å samle alle pensjonister som har vært ansatt i det tidligere Braathens SAFE/Braathens ASA frem til år 2002 i en klubb. (Se § 3 – Medlemskap.) Den skal være til gjensidig hjelp og støtte, fremme et godt samhold medlemmene imellom. Klubben skal fremme sine formål gjennom medlemsmøter, sammenkomster og andre tiltak som styret finner nyttig.

§ 3

MEDLEMSKAP

Tidligere fast ansatt personell i Braathens, frem til 1. januar 2002, kan ved pensjonsavgang søke om medlemskap i Seniorklubben.

Med pensjonsavgang menes alders-og førtidspensjonering.

Etterlatte som har vært medlem og senere meldt seg ut, kan ikke ved en senere anledning søke om nytt medlemskap i Seniorklubben.

Etterlatte har ikke stemmerett, men kan delta på de fleste av klubbens arrangement.

Når det gjelder de etterlattes adgang til medlemskap i klubben, opphører / utelukkes dette ved forandring i vedkommendes sivile status.

Etter vedtak i styret kan kontingenten for eldre medlemmer reduseres.

Hvis det ikke foreligger særskilt grunn, kan styret stryke medlemmer som ikke har betalt den fastsatte kontingent de siste to år.

Æresmedlemskap.

Årsmøtet vedtar at et medlem som har utført et spesielt godt arbeid for klubben gjennom mange år, kan utnevnes til æresmedlem.

Ethvert fullverdig medlem kan framsette et slikt forslag til Styret innen 31.12.

Styret kan innstille medlemmer til æresmedlem og kan avvise innkomne forslag før dette forelegges Årsmøtet.
Et æresmedlem får fritt evigvarende medlemskap i klubben.
Styret har anledning til å vedta gratis deltagelse for æresmedlemmet ved spesielle arrangement i klubbens regi.

§ 4

ÅRSMØTE
A. Årsmøtet.

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år i februar måned. Beretning- og regnskapsåret følger kalenderåret.

Det skal ved innkalling til årsmøtet gis minst 14 - fjorten - dagers varsel.

Saksliste, årsberetning, og revidert regnskap vedlegges innkallingen. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være foreningen i hende senest 31. desember.

Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom minst 3 av de 5 valgte styremedlemmer forlanger det, eller når minst 1/3 av klubbens medlemmer fremsetter skriftlig krav om dette.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal kun være påført den/de saker som er årsaken til kravet for et slikt møte, og frist for innkallingen skal ikke være mindre enn 8 dager.

B. Årsmøtet behandler:

- Godkjenning av innkalling til Årsmøtet
- Valg av møteleder og referent
- Årsberetning
- Årsregnskap, budsjett - kommende år
- Innkomne forslag
- Fastsettelse av kontingent
- Valg ifølge vedtektene

Kun hovedmedlem har uttalelse- og stemmerett

C. VALG

Klubben velger et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer etter følgende regler:

Kun medlemmer av klubben som har vært ansatt i selskapet er valgbare til styret.
Valg-perioden for leder, styremedlemmer, varamedlemmer og revisor skal være 2 år. Ved gjenvalg skal perioden normalt være 2 år, men et styremedlem kan gjenvelges for kun ett år. Det ideelle er at halvparten av styret står på valg hvert år.

Årsmøtet velger: Leder 2 år
Styremedlemmer 2 år
Varamedlemmer 2 år
Valgkomite 2 medl. 2 år
Valg av revisor 2 år

§ 5

STYRET

Styret skal lede klubben i samsvar med formålsparagrafen, og etter de retningslinjer som blir trukket opp av årsmøtet. Styret skal til enhver tid være åpen for å gjennomføre nye tanker og ideer som kan styrke klubben. Styret kan ikke disponere slik at det påfører medlemmene økonomisk ansvar.

Beslutninger fattes ved alminnelig flertall blant de fem valgte styremedlemmer. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Ved konstituering av styret velger dette sin nestleder, sekretær og kasserer.
Nestleder skal avbelaste og overta lederens plikter/verv i dennes fravær. Varamenn skal møte etter behov, hvis intet annet er bestemt av styret.

§ 6

Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtektene kan bare gjøres etter vedtak i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Vedtak om endring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 7
Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på årsmøtet med 2/3 av medlemmene tilstede og med 2/3 flertall. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig, innkalles til ekstraordinært årsmøte hvor 2/3 av de fremmøtte kan beslutte oppløsning.

Her skal man også foreta et valg, av hva som skal gjøres med eventuelle gjenstående midler i klubben. Dette etter forslag fra det sittende styret

Revidert: 9. mars 2022