REFERAT FRA ÅRSMØTE NR. 28 DEN 24. FEBRUAR 2016

Styreleder åpnet årsmøtet med å ønske de 39 frammøtte velkommen.

Det ble så i, henhold til agenda for møtet, spurt om det var innvendinger til innkallingen til årsmøtet, noe det ikke var. I henhold til klubbens vedtekter ble det gjort oppmerksom på at kun hovedmedlem har uttalelses- og stemmerett.

Carl Egeland ble valgt til møteleder.
Thor Hansen ble valgt til referent.
Thorleif Norheim og Trygve V. Halvorsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Klubben har i 2015 mistet 8 av sine medlemmer. Det er:
Halvar Horpestad, John Haugland, John K. Bru, Kåre O. Jevnaker, Leiv O. Opgård, Hartvig Skjørshammer, Margunn Vasshus, Arne Sæthre.
Årsmøtedeltakerne reiste seg og hedret disse med ett minutts stillhet.

I henhold til den oppsatte agenda var neste post gjennomgang av årsberetningen for 2015. Ingen merknader til årsberetningen som ble, med årsmøtets godkjenning, gjennomgått avsnitt for avsnitt.

Kasserer tok så for seg regnskapet for 2015 og budsjettforslaget for 2016. Det ble fra kasserers side knyttet en del kommentarer til både regnskapet og budsjettet og begge ble godkjent uten kommentarer.
Revisors godkjenning av fjorårets regnskap var vedlagt møteinnkallingen.

Fastsettelse av kontingenten for 2016 inngår også i årsmøtets plikter og styret foreslår at  kontingenten forblir uendret, noe medlemmene sa seg enige i.
Det vil si at kontingenten forblir som følger:
Enkelt medlem:                      Kr. 300
Medlem med ektefelle:         Kr. 400
Medlem ved fylte 80 år:        Ingen kontingent.

 Det var ikke kommet inn andre forslag innen den oppsatte tidsfrist.

Siste post på programmet var som vanlig valg av de medlemmer av styret som står på valg i år. Dette gjelder:
Anne Grete Lie
Thor H. Hansen
Olav I. Bru
John O. Hillestad

Av disse hadde kun Olav I. Bru sagt at han ønsket fratredelse etter 16 år i klubbens styre og
valgkomitéen hadde da kommet fram til følgende kandidater:
Leder Anne Grete Lie, gjenvalgt for to år.
Thor H. Hansen, gjenvalgt for to år.
Roald A. Lende, ny, valgt for to år.
John O. Hillestad, gjenvalgt for to år.

Steinar Rød takket Olav I. Bru for 16 års i klubbens tjeneste og leder overrakte blomster og en erkjentlighetsgave. Olav på sin side takket for mange hyggelige år i klubbens styre.

Styret for 2016 vil ha konstituerende møte umiddelbart etter årsmøtet er ferdig.

Thor Hansen
Referent
sign.

 

Thorleif Norheim (sign)                                                                              Trygve V. Halvorsen (sign)


 
Styret for 2016 i Braathens Seniorklubb hadde umiddelbart etter årsmøtets avslutning konstituerende møte for å fordele de enkelte styreverv i klubben. Utfallet ble:

Anne Grete Lie valgt av årsmøtet som leder.
Carl Egeland, nestleder.
Thor Hansen, sekretær.
Nina Torgersen, kasserer.
Per. A. Nilssen, styremedlem.
John O. Hillestad, varamann.
Roald A. Lende, varamann.

Thor Hansen
Sekretær

Greta overrekker blomster til Olav Bru

oooo  O oooo

REFERAT FRA ÅRSMØTE NR. 27 DEN 25. FEBRUAR 2015

36 medlemmer møtte opp.

Styreleder ønsket velkommen og ga så ordet til Carl Egeland.

Det ble så i, henhold til agenda for møtet, spurt om det var innvendinger til innkallingen til årsmøtet, noe det ikke var.

Carl Egeland ble valgt til møteleder.
Steinar Rød og Thor Hansen ble valgt til referenter.
Thorleif Norheim og Jan Othar Hanssen ble valgt til å underskrive protokollen.

Klubben har i 2014 mistet 6 av sine medlemmer. Det er:
Anna Catharina Kleiberg Emmens, Synnøve Garathun Hansen, Hans Christian Jacobsen, Oskar Olsen, Reidar Olsson og Knut Åge Fuglesten.
Årsmøtedeltakerne reiste seg og hedret disse med ett minutts stillhet.

Møteleder tok så tak i Årsberetningen som ble gjennomgått avsnitt for avsnitt og til slutt godkjent uten kommentarer.

Regnskap og budsjett, med revisors godkjenning, for 2015 ble godkjent med spørsmål om man bør budsjettere med samme nøkterne pengebruk som i 2014 eller om en skal legge seg på et betydelig høyere forbruk. Årsmøte tok ikke avgjørelse om dette som kanskje bør innsendes som forslag til neste årsmøte.

Neste post på agendaen var fastsettelse av kontingent for 2015. Styrets forslag om uendret kontingent ble vedtatt, det vil si:
Enkeltmedlem:                                  Kr. 300,-
Medlem med ektefelle:                      Kr. 400,-
Medlem ved fylte 80 år: Ingen kontingent.

Det var ingen innkomne forslag innen fristen som var 31.12.2014.

Man gikk så over til siste post på agendaen som var valg.
Følende medlemmer av styret er på valg i år:
Carl Egeland               Nestleder
Nina Torgersen           Kasserer
Steinar Rød                 Varamedlem

Revisor Liv Reidun Jakobsen

Valgkomité Asbjørg Grande Dørr og Øyvind Evensen

Valgkomitéens forslag til nye styremedlemmer ble opplest og vedtatt. Disse ble:
Nestleder Carl Egeland                 Gjenvalgt            For 2 år
Kasserer Nina Torgersen              Gjenvalgt            For 2 år
Varamedlem Per A. Nilssen           Nyvalgt              For 2 år

Styret vil da bestå av følgende medlemmer:

Leder                                   Anne Grete Lie
Nestleder                            Carl Egeland
Sekretær                            Thor Hansen
Kasserer                             Nina Torgersen
Styremedlem                      Olav Bru
Varamedlem                       John Hillestad
Varamedlem                       Per A. Nilssen

Å finne ny revisor har vist seg å være svært vanskelig men til slutt endte valgkomitéen på Erling Lie som hadde sagt seg villig og hadde erfaring med den slags oppdrag. Våre medlemmer kjenner Erling som ektemannen til vår styreleder, Anne Grete Lie, og dette kunne kanskje oppfattes som litt uheldig. Erling hadde imidlertid undersøkt saken med en statsautorisert revisor som sa at dersom årsmøtet godkjente kandidaten og dette ble protokollført, ville dette ikke by på problemer.
Erling Lie ble enstemmig valgt av årsmøtet.

Ny valgkomité ble Steinar Rød og Jostein Moen.

Som en avslutning på et vellykket årsmøte ble det servert nysmurte rundstykker og nytrukket kaffe.

Greta takker Steinar Rød for lang og tro tjeneste i Styret

Referat fra Årsmøte i Braathens Seniorklubb den 26. februar 2014

 

41 medlemmer møtte opp.

 

Olav Bru ble valgt til møteleder og Nina Torgersen til referent. Thorleif Norheim og Jan Othar Hanssen ble forespurt om å underskrive protokollen.

 

Agenda ble gjennomgått med følgende kommentarer.

Roald Lende savnet Valgkomiteens innstilling på Agendaen og Regnskapet for 2013.

Greta informerte om at Valgkomiteens innstilling ikke er nødvendig å ta med på Agendaen.

Nina sa at Regnskapet for 2013 var på vedlegget som ble utsendt pr. mail. Alle sidene på regnearket må åpnes.

Agendaen ble så godtatt.

 

Årsberetningen ble gjennomgått og det ble holdt ett minutts stillhet for de som gikk bort i 2013.

 

John gikk igjennom regnskapet og budsjettforslaget og begge ble vedtatt uten kommentarer.

 

Kontingenten for 2014 ble vedtatt som den har vært.

 

Innkomne forslag

 

Finn Stavenes presenterte forslaget fra ham og Arne Sæthre.

John Hillestad presenterte forslaget fra Styret. Etter avstemming ble forslaget fra Styret vedtatt mot en stemme.

Vedtektene blir revidert.

 

Valg

 

Etter forslag fra Valgkomiteen ble følgende styre vedtatt

Styrets sammensetning blir den samme som før med rokkeringer innen Styret.

 

Leder                Anne Grete Lie

Nestleder          Carl Egeland

Sekretær          Thor Hansen

Kasserer           Nina Torgersen

Styremedlem     Olav Bru

Varamedlem      Steinar Rød

Varamedlem      John Hillestad

 

Møtet ble så hvet.

Sola. 26. februar 2014

 

 

De flinke damene som serverte oss kaffe og smurte rundstykker