Referat fra Årsmøte 12. februar 2020

Braathens Seniorklubbs 32. årsmøte ble åpnet ved at styreleder ønsket de 34 frammøtte medlemmer velkommen samtidig som hun minnet om at kun hovedmedlem har uttalelse- og stemmerett.

I henhold til vedtak i styremøte 19. mars 2018 skal man i framtidige årsmøter hedre våre medlemmer som er gått bort før årsmøtet starter. Denne gang ble følgende hedret med ett minutts stillhet:
Nils Hallanger
Olav Inge Bru
Olaug Ekrem
Paul Emil Bærland

******

I henhold til klubbens vedtekter skal årsmøtet behandle følgende agenda som medlemmene hadde fått tilsendt sammen med innkallingen til årsmøtet:

- Godkjenning av innkalling til årsmøtet.
- Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
- Årsberetning.
- Årsregnskap og budsjett.
- Fastsettelse av kontingent for 2020.
- Innkomne forslag.
- Valg.

Årsmøtet ble så åpnet ved at leder tok for seg agendaen for årsmøte og spurte om det var noen innvendinger mot innkallingen til årsmøtet og da det ikke framkom gikk man over til valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
Som møteleder ble Anne Grete Lie valgt, Thor Hansen ble valgt som referent og Viggo Halvorsen og Inge Bergmann ble valgt til å underskrive protokollen.

I ovennevnte styremøte (19. mars 2018) ble det også gjort vedtak om at styrets beretning skulle oppleses i sin helhet, hvilket møteleder foresto og det ble ikke registrert innvendinger mot beretningen.

Man kunne så ta for seg årsregnskap og budsjett som ble presentert av kasserer Nina Torgersen som med en del forklaringer fikk regnskapet og budsjettet godkjent uten merknader. Hun forklarte blant annet at SAS nå har stoppet det årlige tilskuddet vi har fått til drift av klubben.

Neste post på agendaen var fastsettelse av kontingent og styret har foreslått at satsene for 2019 opprettholdes, det vil si:
Enkeltmedlem:                       Kr. 300
Medlem med ektefelle:         Kr. 400
Medlem ved fylte 80 år:        Ingen kontingent.

Man gikk så over til posten for innkomne forslag, men per fristens utløp forelå ingen forslag.

Siste post på møteplanen var valg av
Leder
Styremedlemmer
Varamedlemmer
Valgkomite (2 medlemmer)
Revisor

Følgende stod i år på valg:
Leder:                         Anne Grete Lie
Sekretær:                    Thor H. Hansen
Styremedlem:             Roald A. Lende
Varamedlem:             John O. Hillestad

Valgkomiteen ved Jostein Moen og Steinar Rød foreslo gjenvalg for de av styrets medlemmer som sto på valg bortsett fra varamedlem John O. Hillestad som hadde valgt å trekke seg tilbake etter mange år i klubbens styre. Som ny varamann foreslo valgkomiteen Reidar Enoksen. Valgkomiteen ble hørt og følgende ble valgt for en ny 2-årsperiode: Anne Grete Lie, Thor H. Hansen, Roald A. Lende og Reidar Enoksen.
Revisor Erling Lie og valgkomiteen ved Steinar Rød og Jostein Moen har 1 år igjen av virkeperioden sin.

Årsmøtet ble så hevet.

I det etterfølgende styremøte ble følgende konstituering foretatt:
Leder:                         Anne Grete Lie                       Valgt for 2 år.
Nestleder:                   Carl Egeland                          1 år igjen av sin virkeperiode.
Sekretær:                    Thor H. Hansen                      Valgt for 2 år.
Kasserer:                    Nina Torgersen                      1 år igjen av sin virkeperiode.
Styremedlem:             Roald A. Lende                       Valgt for 2 år.
Varamann:                 Reidar E. Enoksen                  Valgt for 2 år.
Varamann:                 Per A. Nilssen                         1 år igjen av sin virkeperiode.


                                                                      Thor Hansen
Viggo Halvorsen                                            Sekretær                                Inge Bergmann
        sign.                                                            sign.                                        sign.

 

 

---- ooo O ooo ----

Referat fra Årsmøte 13. februar 2019

Braathens Seniorklubbs 31. årsmøte ble åpnet ved at styreleder ønsket de 40 frammøtte medlemmer velkommen samtidig som hun minnet om at kun hovedmedlem har uttalelse- og stemmerett.

I henhold til klubbens vedtekter skal årsmøtet behandle følgende agenda som medlemmene hadde fått tilsendt sammen med innkallingen til årsmøtet:

- Godkjenning av innkalling til årsmøtet.
- Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
- Minnes medlemmer som er gått bort i 2018.
- Årsberetning.
- Årsregnskap og budsjett.
- Fastsettelse av kontingent for 2019.
- Innkomne forslag.
- Valg.

Klubbens styre hadde i styremøte den 19. mars 2018 vedtatt at de av våre medlemmer som hadde gått bort i perioden skulle hedres med ett minutts stillhet før årsmøtet ble påbegynt. Vi har i året 2018 mistet følende medlemmer:

Oddvar Arnfinn Høiland, Per Harald Fjeld, Per Trondsen, Helene Karin Holst, Knut H. Christiansen, Kjell Skålvik, Olav Vik og Trygve Ljones.

Årsmøtet ble så åpnet ved at leder tok for seg agendaen for årsmøte og spurte om det var noen innvendinger mot innkallingen til årsmøtet og da det ikke framkom gikk man over til valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
Som møteleder ble Anne Grete Lie valgt, Thor Hansen ble valgt som referent og Torfinn Dahle og Viggo Halvorsen ble valgt til å underskrive protokollen.

I ovennevnte styremøte (19. mars 2018) ble det også gjort vedtak om at styrets beretning skulle oppleses i sin helhet, hvilket Per A. Nilssen foresto og det ble ikke registrert innvendinger mot beretningen.

Man kunne så ta for seg årsregnskap og budsjett som ble presentert av kasserer Nina Torgersen som med en del forklaringer fikk regnskapet og budsjettet godkjent uten merknader. Uten at det gikk på selve regnskapet fikk kasserer spørsmål om søknad om driftsmidler var sendt til SAS hvilket ble bekreftet.

Neste post på agendaen var fastsettelse av kontingent og styret har foreslått at satsene for 2018 opprettholdes, det vil si:

Enkeltmedlem:                       Kr. 300
Medlem med ektefelle:         Kr. 400
Medlem ved fylte 80 år:        Ingen kontingent.

Det ble også satt fram spørsmål om fritaket for kontingent for medlemmer over 80 år burde opprettholdes. Styret er per dags dato stemt for å opprettholde nåværende ordning. Eventuell forandring må sendes inn som forslag til neste årsmøte.

Man gikk så over til posten for innkomne forslag men per fristens utløp forelå ingen forslag.

Siste post på møteplanen var valg av
Leder
Styremedlemmer
Varamedlemmer
Valgkomite (2 medlemmer)
Revisor

Følgende stod i år på valg:
Nina Torgersen
Carl Egeland
Per A. Nilssen

Valgkomiteen ved Steinar Rød foreslo gjenvalg for de av styrets medlemmer som sto på valg. Disse hadde takket ja til en ny periode og ble gjenvalgt.
Revisor Erling Lie og valgkomiteen ved Steinar Rød og Jostein Moen valgt for 2 år til.

Årsmøtet ble så hevet.

I det etterfølgende styremøte ble følgende konstituering foretatt:

Leder:                          Anne Grete Lie                       1 år igjen av sin virkeperiode.
Nestleder:                   Carl Egeland                           Valgt for 2 år.
Sekretær:                    Thor H. Hansen                     1 år igjen av sin virkeperiode.
Kasserer:                     Nina Torgersen                      Valgt for 2 år.
Styremedlem:             Roald A. Lende                      1 år igjen av sin virkeperiode.
Varamann:                  John O. Hillestad                   1 år igjen av sin virkeperiode.
Varamann:                  Per A. Nilssen                         Valgt for 2 år.


                                                                      Thor Hansen(sign)
                                                                         Sekretær
Viggo Halvorsen (sign)                                                                          Torfinn Dahle (sign)

 

 

---- ooo O ooo ----

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE NR. 30 I BRAATHENS SENIORKLUBB DEN 14. FEBRUAR 2018 KL. 11.00

 Braathens Seniorklubbs 30. årsmøte ble åpnet ved at styreleder ønsket de 40 frammøtte medlemmer velkommen samtidig som hun gikk over til den oppsatte agenda for årsmøtet.
Følgende agenda lå til grunn og var vedlagt innkallingen til årsmøtet:
- Godkjenning av innkalling til årsmøtet.
- Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
- Årsberetning.
- Årsregnskap og budsjett.
- Fastsettelse av kontingent for 2018.
- Innkomne forslag.
- Valg.

Det ble så spurt om det var innvendinger mot innkallingen til årsmøtet. Da dette ikke framkom gikk hun videre til valg av møteleder og referent som ble:
Møteleder: Anne Grete Lie
Referent: Thor Hansen
Det har også vært klubbens tradisjon å velge to medlemmer til å underskrive protokollen og følgende ble valgt til dette:
Viggo Halvorsen
Torfinn Dahle

Tradisjonen tro reiste våre medlemmer seg i ett minutts stillhet for å hedre våre medlemmer som har gått bort i 2017. Disse er:
Gunnar Friestad.
Kenneth Jørgensen.
Berit Sanne.
Arne Skrikrud.

Man gikk så over til styrets årsberetning som ble godkjent uten merknader.

Klubbens årsregnskap og budsjett ble presentert av kasserer som også knyttet en del forklaringer til presentasjonen.
Regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent.
Revisors gjennomgang av regnskapet viste heller ingen avvik.

Neste post på programmet var fastsettelse av kontingent og styrets forslag om å opprettholde den samme kontingent som for 2017 ble vedtatt. Det betyr følgende:
Enkeltmedlem:                       Kr. 300
Medlem med ektefelle:         Kr. 400
Medlem ved fylte 80 år:        Ingen kontingent.

Det var ikke kommet inn noen forslag innen 31. desember 2017 som var fristen for dette.

Siste post på den oppsatte agenda var valg og følgende medlemmer av styret sto i år på valg:
- Leder: Anne Grete Lie.
- Sekretær: Thor H. Hansen.
- Varamann: John O. Hillestad.
- Varamann: Roald A. Lende.
Steinar Rød presenterte valgkomiteens innstilling som gikk på gjenvalg for de aktuelle styremedlemmer. Disse ble gjenvalgt.

Ved konstituering ble følgende styre oppnevnt:
- Leder:                       Anne Grete Lie.
- Nestleder:                Carl Egeland.
- Sekretær:                 Thor H. Hansen.
- Kasserer:                  Nina Torgersen.
- Styremedlem:          Per A. Nilssen.
- Varamann:               John O. Hillestad.
- Varamann:               Roald A. Lende.

Valget var siste post på den obligatoriske møteplan og møteleder klubbet årsmøtet som avsluttet.

Thor Hansen (sign)
Sekretær

Viggo Halvorsen (sign)                                                                   Torfinn Dahle (sign)

---- ooo O ooo ----

REFERAT FRA ÅRSMØTE NR. 29 DEN 22. FEBRUAR 2017

Braathens Seniorklubbs 29. årsmøte ble åpnet ved at styreleder ønsket de 40 frammøtte velkommen. Det ble gjort oppmerksom på at det i henhold til klubbens vedtekter kun er hovedmedlemmer som har uttalelse- og stemmerett.

Det ble så i, henhold til agenda for møtet, spurt om det var innvendinger til innkallingen til årsmøtet, noe det ikke var.

I henhold til våre statutter skal årsmøte velge møteleder og referent hvilket ble gjort med følgende resultat:
John Hillestad ble valgt til møteleder.
Thor Hansen ble valgt til referent.
Det har også vært vanlig at årsmøtet velger to medlemmer til å underskrive protokollen. Som i fjor ble Thorleif Norheim og Viggo Halvorsen valgt til dette.

Klubben har i 2016 mistet 6 av sine medlemmer. Disse er:
Joleiv Øvretveit.
Odd Emil Næss Iversen.
Einar L. Rasmussen.
Olav Lund.
Jan Othar Hanssen.
Øivind Olav Evensen.
Møtedeltagerne reiste seg og hedret disse med ett minutts stillhet.

I henhold til den oppsatte agenda var neste post på programmet gjennomgang av årsberetningen for 2016. Ingen merknader til årsberetningen som ble, som tidligere og med årsmøtets godkjenning, gjennomgått avsnitt for avsnitt.

Regnskapet for 2016 og budsjettforslag for 2017 ble presentert av klubbens kasserer. Den eneste kommentar som framkom var et spørsmål om vi hadde mottatt svar fra Sola Kommune på vår søknad om driftsmidler for 2017. Kasserer svarte at søknaden var avslått med den begrunnelse at vår klubb var en lukket forening for personer med opprinnelse i Braathens SAFE. Det ble også informert om at vår årlige søknad om midler fra SAS var avsendt og at svar avventes. Regnskap for 2016 og budsjettforslag for 2017 ble enstemmig godkjent. Revisors gjennomgang av regnskapet viste ingen avvik.

Fastsettelse av kontingent inngår også i årsmøtets plikter og styret hadde foreslått at kontingenten forblir uendret og derfor blir satsene for 2017:
Enkeltmedlem:                       Kr. 300
Medlem med ektefelle:         Kr. 400
Medlem ved fylte 80 år:        Ingen kontingent.
Det var ikke kommet andre forslag innen den oppsatte tidsfrist.

Man gikk så over til siste post på programmet som er valg av styre og andre funksjoner i klubben. Følgende medlemmer av styret var på valg:

Carl Egeland, har fungert som nestleder.
Nina Torgersen, har fungert som kasserer.
Per A. Nilssen, har fungert som styremedlem.

Disse ble valgt enstemmig for nye 2 år i klubbens styre.

I tillegg til disse ble Erling Lie valgt for en ny 2-årsperiode som revisor og det samme ble valgkomitéen bestående av Steinar Rød og Jostein Moen.

De valgte medlemmer av styret blir da for året 2017:

Anne Grete Lie,          Leder
Carl Egeland,              Medlem
Thor Hansen,              Medlem
Nina Torgersen,         Medlem
Per A. Nilssen,            Medlem
John O. Hillestad,       Medlem
Roald A. Lende,          Medlem

Etter valget ble årsmøtet avsluttet.

 

Thor Hansen
Referent.

 

Thorleif Norheim                                                                                   Viggo Halvorsen

 


I ettertid ble følgende konstituering foretatt:

Anne Grete Lie, Leder
Carl Egeland, Nestleder
Thor Hansen, Sekretær
Nina Torgersen, Kasserer
Per A. Nilssen, Styremedlem
John O. Hillestad, Varamann
Roald A. Lende, Varamann

 

  • Trofaste deltagere på Årsmøtet

  • E ikkje heilt sikker på ka de diskuterte

  • Signe - Litt øvejidde etter å ha blitt overtalt til å være med på tur til Bordeaux

  • Så var det tid til rundstykker og kaffe

  • Uten mat og drikke .......

  • Så kunne rundstykkesmørerne også slappe av

  • Valgkomitéen: Jostein og Steinar

  • Konsentrert leder

  • Den flinke møtelederen